广告链接

*广告*

赖老师-专页 (按个赞)

2013年5月21日星期二

Tingkatan 4 - Bab 5: Kerajaan Islam di Madinah麦地那的回教政府

- Madinah terletak di utara Makkah. Sebelum peristiwa hijrah,Madinah dikenali sebagai Yathrib. Madinah menjadi tumpuan pedagang Arab sejak Zaman Jahiliahlagi. Kedudukannya strategik di tengah-tengah perjalanan dagang 贸易路线antara Makkah dengan Syam叙利亚.

-Terdapat 3 golongan penduduk di Madinah Nasrani基督教, Yahudi犹太danArab阿拉伯. Golongan Yahudi terdiri daripada Bani Quraizah, Bani Qunaiqa’dan Bani Nadhir. Golongan Arab terdiri daripada suku Aus dan Khazraj卡兹拉吉氏族.

-Kehidupan di Madinah karang aman kerana sering berlaku pergeseran摩擦antarasuku Arab dan penguasaan ekonomi经济控制 oleh orang Yahudi犹太人.


Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua


1) Perjanjian Aqabah Pertama


- Ketika di Makkah,beberapa orang suku Khazraj berjumpa nabi dan memeluk Islam皈依伊斯兰,selepas kembalimereka menyebarkan Islam传播伊斯兰教di Madinah.
-Pada tahun berikutnya (621M), suku Aus dan Khazraj menemui nabi lagi dan membuat Perjanjian Aqabah Pertama.

- Isi kandungan 内容Perjanjian Aqabah 1:

i. Suku Aus dan Khazraj bersetuju beriman kepada Allah信奉阿拉dan Rasul使徒.

ii. Mereka berjanji akanmembantu帮助 Nabi Muhammad s.a.w.

iii. Mereka berjanji akan meninggalkan离开amalanjahiliah seperti mencuri, minum arak喝酒dan membunuh bayi perempuan.


- Melalui Perjanjian Aqabah 1, dakwah Islamiah tersebar传播 ke Madinah.

- Selepas perjanjian ini, Nabi Muhammad s.a.w menghantar Mus’ab bin Umair ke Madinahdanmenyebarkan Islam di sana.


2) Perjanjian Aqabah Kedua


-Pada tahun 622 M, suku Ausdan Khazraj menandatangani Perjanjian Aqabah 2.

- Isi kandungan内容 Perjanjian Aqabah 2:

i. Suku Aus danKhazraj bersetujumemeluk Islam信奉回教.

ii. Mereka mengukuhkan加强lagi taat setia忠诚kepada nabi.

iii. Suku Aus dan Khazraj menjemput邀请 nabi dan orang IslamMakkah berhijrah迁移 ke Madinah.

iv. Mereka berjanjiakan menyediakan tempat tinggal准备住宿 secara sukarela自愿kepada umat Islam穆斯林yang berhijrah ke Madinah.

v. Mereka bersetuju menjaga keselamatan照顾安全 Nabi Muhammad s.a.w dan umat Islam Makkah yang berhijrah ke Madinah.

vi. Mereka menyatakan kesediaan untuk mempertahankan 捍卫Islam.


Hijrah迁移


- Berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September 622M.
- Ia berlaku secara senyap无声dan berperingkat-peringkat阶段.
-
Nabi berhijrah selepas penghijrahan orang Islam lain.
-Perjalanan hijrah Nabi ditemani oleh Abu Bakar selama 12 hari.
-Umar bin al-Khattab berhijrah dengan terang-terangan公开, bersendirian单独dan dengan berani勇敢.1) Konsep概念Hijrah

-Hijrah berasal daripada perkataan Arab阿拉伯语 yang bermaksud berpindah搬迁.

- Hijrah merujuk kapada perpindahan搬迁dari satu tempat ke satu tempat yang lain从一个地方去另一个地方.

- Dalam konteks sejarah Islam, hijrahmerujuk kepada perpindahan umat Islam dari kota Makkah ke Madinah untuk mengukuhkan稳固Islam danmenyebarkan Islam传播伊斯兰教.
-Hijrah juga merujuk kepada perjuangan奋斗seseorang untuk menegakkan坚持kebenaranserta meninggalkan离开keburukan dan kejahatan.

- Pengertian hijrah juga merujuk kepada semangat ingin berubah 想改变dari segi sikap, cara berfikir, dan tingkah laku.


-Tafsiran orientalis Barat对于西方而言,hijrah ialah pelarian逃亡. Pendapat ini disangkal被否认oleh Islam kerana orang Islam dijemput oleh penduduk Madinah, ketibaan disambut rela dan meriah penduduk Madinah, orang Islam diberikan tempat tinggal dan dijamin keselamatan, Nabi Muhammad s.a.w diterima kesemua golongantermasuk orang bukan Islam.


2) Peristiwa事件 Hijrah (Nabi如何从麦加逃脱去麦地那)


- Hijrah bermula apabila nabi melepasi kepungan 围城Quraisy di rumah baginda.

- Ali bin Abu Talib telah tidur di tempat tidur nabi dan menggunakan selimut毯子nabi untuk mengelirukan迷惑orang Arab Quraisy.


-Kemudian,nabi berjumpa Abu Bakar memeberitahuperintah Allah agar berhijrah.

- Nabi Muhammad s.a.w berhijrah bersama-samaAbu Bakar al-Siddiq.

- Nabi Muhammad s.a.w. dan Abu Bakar al-Siddiq bersembunyi di Gua Thurselama tiga hari sebelum hijrah ke Madinah.

- Mereka singgah di Quba库巴dan mendirikan Masjid Quba.

- Perjalanan baginda dan Abu Bakar al-Siddiq ke Madinah dipandu oleh Abdullah bin Arqat.

- Abdullah bin Arqat belum memeluk Islam semasa menjadi jurupanduhijrah.


- Umar bin al-Khattab berhijrah secara sendirian dan terang-terangan kerana sifat keberaniannya.


3) Sebab dan Tujuan 原因和目的Hijrah


- Peristiwa hijrah搬迁umat Islam dari Makkah ke Madinah berlaku kerana perintah Allah S.W.T menerusi wahyunya启示, iaitu surah al-Anfal古兰经安法尔yang menyatakan 提到niat念头 orang Quraisy ingin membunuh 要刺杀nabi. Allah memerintahkan nabi agar segera berhijrah ke Madinah.


-Penindasan欺压 orang Arab Quraisyterhadap umat Islam Makkah menjadi punca penghijrahan umat Islam ke Madinah.

- Ancaman威胁 di Makkahmenjejaskan影响 penyebaran Islam, maka suasana aman和平的气氛 diMadinah memudahkan penyebaran Islam.

- Hijrah berlaku kerana jemputan penduduk Madinah, iaitu suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazaj sering bertelagah交战dan ekonomi mereka dikuasai orang Yahudi犹太人.Maka,mereka memerlukan需要 pemimpin 领导者yang berkaliber seperti nabi untuk mendamaikan hidup mereka.


4) Kepentingan重要性 Hijrah


- Membolehkan dakwah Islam disebarkan散播secara aman dan terang.

- Persengketaan争议suku Arab di Madinah (sukuAus dan Khazraj) berjaya di tamatkan.

- Konsep perpaduan ummah社区atau hubungan persaudaraan sesama Islam dapat diperkukuhkan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah. Orang Islam Makkah tidak berasa asing di Madinah.

- Orang Makkah yang berhijrah ke Madinahdigelar Muhajirin移民dan orang Madinah digelar Ansar安萨尔.

- Peristiwa hijrah telah berjaya menyatupadukan penduduk团结居民 Madinahdaripada pelbagai suku, budaya dan agama.


- Nabi membina masjid清真寺yang kedua, iaitu Masjid al-Nabawi – masjid menjadi tempat beribadat礼拜场所, belajar, bertemu dan membincangkan masalah yang dihadapi oleh umat Islam穆斯林. Di persekitaran masjid, aktiviti harian dijalankan seperti jual beli.


- Sempena hijrah, wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam回教的日历 danbermula dari zamanpemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab.

- Nama Yathrib bertukar kepada Madinah al-Munawwarah bermaksud kota bercahaya发光的城市.

- Madinah berkembang sebagai pusat tamadun Islam.


- Agama Islam menjadi cara hidup生活方式yang merangkumi aspekpolitik, ekonomi dan sosial.

- Hijrah menunjukkan sikap toleransi 互相礼让kaum dan tolong-menolong 互相帮忙ke arah melahirkan masyarakat yang cemerlang. Contohnya, orang Islam Makkah dibantu oleh orang Madinah.

- Hijrah membuktikan semangat dan pengorbanan para sahabat 友人Nabi Muhammad s.a.w bergadai harta dan nyawa untuk melindungi baginda berhijrah ke Madinahseperti Abu Bakar, Ali bin Abu Talib dan Abdul Rahman Auf.

- Wanita juga sanggup berkorban愿意牺牲 seperti Asma’puteri Abu Bakar menghantar makanan dan menyampaikan berita gerakan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad s.a.w ketika berlindung di Gua Thur.


- Hijrah menunjukan ketabahanhati坚强dan kebesaran jiwa伟大的灵魂Nabi Muhammad s.a.w berkorban danmeninggalkan kesenangan hidup demi perjuangan Islam.

- Hijrah menunjukkan kebijaksanaan智慧Nabi Muhammad s.a.w mengatur strategi ketika berhijrah dengan tidak terus ke Madinah tetapi bersembunyi dahulu di Gua Thur kerana berpendapat laluan ke Madinahmenerusi utara Makkah kurang selamat.
Piagam Madinah麦地那宪章


- Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama 第一个成文宪法digubal di dunia.

- Piagam ini dirangka oleh制定Nabi Muhammad s.a.w berpandukan wahyu启示 daripada Allah.

- Piagam Madinah menjadi asas基本 kepada pembentukan成立 sebuah negara yang berdaulat有主权的国家.

- Piagam Madinah menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah yang merangkumi penduduk yang beragama Islam dan bukan Islam.

- Piagam Madinah merangkumi aspek politik, ekonomi dan sosial yang dirangka berdasarkan persetujuan 同意orang Islam dan orang bukan Islam.

- Piagam Madinah turut menjelaskan tanggungjawab pemimpin dan rakyatnya领袖和人民的责任kepada kerajaan.

1) Kandungan内容 Piagam Madinah


- Piagam Madinah mengandungi 47 fasal章节.
-23 fasal membincangkan hubungan关系 dalam kalangan orang Islam dan tanggungjawab责任mereka.
-24 fasal adalah tentang tanggungjawab责任 orang bukan Islam termasukorang Yahudi terhadap negara Madinah.


i. Politik政治 Nabi Muhammad s.a.w diiktiraf sebgai ketua negara国家领导/pemimpin国家领袖 semua penduduk Madinah. Nabi juga ketua hakim首席法官berlandaskan依据 musyawarah讨论dan adil公平.


ii.Agama宗教menjamin保障 kebebasan自由memilih dan mengamal agama tanpa gangguan penganut lain, dan tiada paksaan memeluk Islam.Setiap individu mestilah menghormati尊敬 agama yang dianuti oleh individu lain. Orang Yahudi bebas mengamalkan ajaran agama mereka.


iv.Sosial社会seluruh masyarakat Madinah dianggap satuummah社区(伊斯兰世界)yangbersatu padu dan bekerjasama tanpa mengira bangsa.Masyarakat Madinah dilarang被禁止bermusuhan敌对antara satu sama lain.

- Mengakui承认 kedudukan orang Yahudi sebagai rakyat Madinah- mempunyai hak权利 yang sama, hak kebebasan, hak keselamatan selagi 只要mematuhiPiagam Madinah遵守宪法.


v.Undang法律Undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh全面 di Madinah. Hukuman惩罚 kepada pesalah dijalankan dengan adil. Peraturan keluarga dalam sesuatu kabilah masih dikekalkan被保留 selagi tidak bertentangandengan Islam.


vi.Ekonomi经济Unsur-unsur penindasan欺压元素dan riba高利贷dilarang被禁止. Tiada diskriminasi没有区别untuk memperoleh ekonomi di Madinah.


vii.Pertahanan捍卫Semua penduduk diwajibkan mempertahankan捍卫 Madinah dari ancaman musuh luar.

2) Kepentingan重要性 Piagam Madinah


- Model pemerintahan行政模式berasaskan Islam – agama Islam boleh dilaksanakan dalam negara berbilang agama dan bangsa.

- Unsur-unsur Islam dipratikkan被实践.
- Kandungannya merangkumi peraturan dunia dan akhirat永恒世界.

- Sistem pemerintahan Islam meletakkan Allah SWT sebagai kuasa tertinggi.

- Syariah Islam伊斯兰教yang adil diperkenalkansesuai diikuti oleh semua masyarakat.


- Kepintaran 机智Nabi Muhammad s.a.w mengatur整理 pemerintahan yang lengkap.

- Nabi Muhammad s.a.w menyusun perlembagaan negara dahulu sebelum还没 membentuk 建立sebuahkerajaan.


-Dari segi ekonomi, amalan riba, penipuan, rasuah dan penindasan tidak dibenarkan. Sebaliknya, sifat bertimbang rasa体谅, amalan bersedekah慈善digalakkan. Ekonomi Islam mementingkan keadilan ekonomi经济平等.

- Orang Yahudi tidak boleh menindas kaum Arab yang lain.


-Nabi berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah. Nilai hidup yang ditanamkan berasaskansemangat ukhuwah手足情谊Islamiahdan persamaan hak.
-Konsep keadilan sosial – Islam menekankan注重 persamaan dan persaudaraan, tiada perbezaan taraf dalam masyarakat人人平等.

[*在这里, ummah是指masyarakat yang hidup bersatu padu dan aman]


-Nabi mempraktikkan amalan positif seperti perpaduan, rela berkorban, bantu-membantu.

-Semua bangsa mesti mematuhi peraturan遵守条规. Semua penduduk bertanggungjawabmempertahankan捍卫 keselamatannegara.
Penyebaran Islam传播伊斯兰教


1) Cara 方法Penyebaran Islam

- Orang Arab Quraisy Makkah mencari sokongan支持 orang Arab dan Yahudi diTanah Arab阿拉伯土地bagi menentang反抗 Islam di Madinah.

- Strategi Nabi Muhammad s.a.w pula dengan menyebarkan Islam secara meluas广泛seperti di Rom罗马, Parsi波斯 dan Mesir埃及.
- Nabi menghantar perutusan使节ke Rom, Rom Timur, Parsi, Mesir, Habsyah埃塞俄比亚danwilayah di sekitar Semenanjung Tanah Arab.
- Nabi menggunakan kaedah diplomasi外交方式 dan menunjukkan nilai-nilai baik.

- Menyeru呼吁 mereka memeluk Islam menerusi warkah书信 dan mewujudkan rasa persefahaman默契感dengan wilayah tersebut.

Reaksi 反应terhadap warkah
i. Raja Qibti Mesir - menyambut baik, 可是到最后dakwah Islamiah tidak diterima.
ii. Maharaja Rom Timur - membincangkan isi kandungan warkah dengan pembesar.
iii. Raja Parsi - warkah
不止不被接受,还被撕掉.2) Syarat & Garis Panduan Berperang

- Serangan攻击 Quraisy kepada kabilah Islam穆斯林部族akhirnya membawa perang战争.Namun, perang dalam ajaranIslam untuk mempertahankan捍卫 maruah diri尊严,agama dan negara. Perang hanya dilakukan selepas turunnya wahyu keizinan许可 Allah setelah ditindas oleh orang Arab Quraisy.


- Peperangan antara orang Quraisy Makkah dengan orang Islam Madinah berlaku. Antara siri perang战争系Islam di Madinah seperti Perang Badar巴德尔战[第一个战争], Perang Uhud侯德之, Perang Khandak海沟战dan Perang Tabuk塔布克战.


- Dalam Perang Khandak
海沟战, orang Arab Quirasy Makkah联合Yahudi 来对抗 orang Islam Madinah. Pihak Islam menggali parit di挖了很大的沟渠sekeliling kota Madinah. Islam最后胜了因为 tentera mempunyai kesabaran耐心 dan ketahanan耐力 diri yang tinggi.
- DalamPerang Badar巴德尔战, walaupun 虽然Islam menang获胜, 但是Nabi Muhammad s.a.w mengampunkan 赦免tawananArab Quraisy. Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan. Tawanan lelaki dibebaskan dengan syarat条件 jika berjaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam membaca dan menulis sehingga pandai.Kesannya后果lebih ramai memeluk Islam selepas Perang Badar.

- Peperangan berlaku mengikut prinsip
perang战争原则dalam Islam:
i. apabila diserang oleh musuh
当被敌人攻击时.
ii. untuk mencari keamanan
和平 supaya tempat ibadat礼拜场terpelihara.

iii. pertempuran是为了menentang kezaliman残暴dan mempertahankan diri.

iv. memelihara harta benda财物.

v. melindungi保护 manusia yang tidak berdosa无罪.

vi. sekiranya musuh Islam inginkan pendamaian, maka umat Islam perlu memilih pendamaian.


- Perang antara orang Islam dengan Quraisy Makkah tidak memaksa没强迫 musuh memeluk Islam, penerimaan agama Islam adalah secara suka rela自愿.


- Garis panduan 指标yang perlu dipatuhi被遵守 oleh tentera Islam yang berperang:

i. dilarang membunuh sesuka hati随心所欲.

ii. tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah弱的人 seperti orang tua, kanak-kanak, wanita, orang yang sakit dan orang yang menyerah diri投降.

iii. tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan 家禽dan memusnahkan tanam-tanaman农作物.

iv. dilarang merobohkan摧毁 tempat ibadat 礼拜场kaum lain.Perjanjian协定 Hudaibiyah


1) Peristiwa yang Membawa kepada Termeterainya签署 Perjanjian Hudaibiyah


- Pada tahun 628 M, umat Islam穆斯林berhasrat menziarahi Makkah dan menunaikan umrah小朝.
-Orang Islam telah disekat被限制 oleh Arab Quraisy di HudaibiyahkeranaQuraisy merasa maruah尊严 mereka tercabar被挑战.
-Pihak Islam menghantar utusannya 使节iaitu Uthman bin Affan untuk menerangkan tujuan sebenar 真正目的kedatangan mereka.

- Tetapi Quraisy enggan 不愿意menerimanya.

- Orang Islam mendapat khabar angin menyatakan Uthman bi Affan telah dibunuh . Mereka bersumpah发誓taat setia dalam “Baiah效忠al-Ridwan”untuk menuntut bela.
-Kemudiannya Orang Arab Quraisy berasa bimbang dan bersetuju mengadakan rundingan讨论 denganNabi Muhammad s.a.w.

- Nabi Muhammad s.a.w bersedia mengadakan rundingan di Hudaibiyah.

- Termeterai Perjanjian Hudaibiahantara Nabi Muhammad s.a.w dengan Suhail bin Amru (Quraisy).
-Mulanya para sahabat tidak menerima不接受 perjanjian ini yang dianggap berat sebelah偏袒,tetapi menerimanya sebagai pengajaran yang besar.


2) Kandungan内容 Perjanjian Hudaibiyah


i. Persetujuan同意 genjatan senjata卸下武器 selama 10 tahun.
ii.Kabilah Arab lain bebas memihak倾向 kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraisy Makkah.
iii.Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa persetujuanpenjaganya tidak perlu dikembalikan.
iv.Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dikembalikan.
v.Umat Islamhanya dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya(7H).
3) Kepentingan重要性 Perjanjian Hudaibiyah


- Umat Islam berpeluangmenunaikan haji朝圣dan umrah pada tahun berikutnya dengan aman.
-Memberi kebebasan kepada umat Islam memasuki kota Makkah dan beribadat di Kaabah pada bila-bila masa.
-Tempoh pendamaian ini membolehkan Nabi Muhammad s.a.w merangka制定 penyebaran dakwah Islamiah ke seluruh Tanah Arab tanpa gangguan不被影响 Quraisy.
-Perjanjian memberi gambaran Islam tersebar secara aman.


-Isi内容 perjanjian Hudaibiah yang ketiga dan keempat kelihatan menguntungkan Arab Quraisy tetapi Nabi Muhammad s.a.wyakin信心Islamakan memperoleh keuntungan dalam jangka masa panjang.

- Buktinya, pengislaman tokoh panglima指挥官Arab Quraisy seperti Khalid bin al-Walid, Amru binal-Asdan Uthman bin Talhah.

- Bilangan penganut Islam meningkat berlipat kali ganda selepas Perjanjian Hudaibiyah.


-Perjanjian juga menunjukkan ketokohan nabi sebagaipemimpin unggul优越, dikagumi 被赞叹dan berwawasan有远见.
-
Perjanjian ini menunjukkan orangArab Quraisy mengiktiraf承认 kerajaan Islamdi Madinah.

- Menjadi perintis ke arah pembukaan semula kota Makkah pada 630 M apabila orang Arab Quraisy melanggar违反 isi perjanjian.


Pembukaan Semula Kota Makkah重开麦加城


1) Peristiwa事件 Pembukaan Semula Kota Makkah


- PerjanjianHudaibiyah hanya bertahan selama 2 tahun kerana orang Arab Quraisy sengaja mencabulinya违反. Orang Arab Quraisy mencabuli syarat pertama Perjanjian Hudaibiyah.
-Orang Arab Quraisy memberikansokongan支持 kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza’ah. Bani Khuza’ah ini berpihak kepada Islam di Madinah. BermaknaQuraisy melanggar perjanjian genjatan senjata.


-Pihak Islam bertegas menghantar tentera ke Makkah. Nabi membuka semula Kota Makkah selepas hampir 8tahun tinggal di Madinah.

-Pembukaan ini ialah strategi 战略jangka panjang Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam kerana baginda berpendapat penguasaan控制 Makkah akan memantapkan稳健 kedudukan kerajaan Islam di Madinah.
-Baginda dan tentera memasuki Makkahsecara aman.

- Kedatangan tentera Islam ke Makkah dikhuatiri oleh 担心orang Arab Quraisy. Bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w, al-Abbas dan ketua Arab Quraisy, Abu Suffian memeluk Islam sebelum tentera Islam menguasai Makkah.


- Nabi Muhammad s.a.w menyediakan empat pasukan tentera Islam yang terdiri daripada 10 000 orang. Baginda melantik 4 orang panglima tentera yang terkenal untuk mengetuai gerakan行动, iaitu Kahlid bin al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad bin Ubadah danZubair al-Awwam.Keempat-empat pasukan tentera memasuki arah yang berlainan不同的方向, iaitu dari arah utara, selatan, barat dan barat daya西南Makkah. Taktik ini memudahkan Makkah dikepung 被围攻dan dibuka.

- Semangat ketakwaan虔诚dan keyakinan tentera Islamberjaya membuka semula kota Makkah.


2) Kepentingan重要性 Pembukaan Semula Kota Makkah


- Pembukaan Makkah menyebabkan Abu Suffian dan al-Abbas memeluk Islam diikuti Arab Quraisy yang lain.
- Nabi memberi jaminan keselamatan
安全保证 kepada mereka yang terkepung di dalam Kota Makkah.
- Setelah berjaya, nabi bertawaf
在麦加朝圣时绕着圣石mengelilingi Kaabah dan berpidato演讲 menyatakan pentingnya perpaduan antara pelbagai bangsa dan agama.
- Nabi memaafkan
原谅 pihak Quraisy dan tidak berdendam不怀恨. Sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.wmenjadi kunci kajayaan penyebaran Islam seterusnya.


- Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah.

-Agama menyembah berhala dihapuskan 被消灭dan digantikan dengan Islam.

- Masyarakat Islam mula mendalami深入研究 ilmu pengetahuan Islam.
- Kota Makkah menjadi kota suci seluruh umat Islam.

-Kota Makkah menjadi tumpuan seluruh umat Islam di dunia untuk beribadat di sekitar Kaabah.
- Negara Islam dibentuk di Madinah.


-Pembukaan semula kota Makkah membuktikan证明 pembentukan negara Islam Madinah begitu kukuh稳固 di bawah kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w.

-Peristiwa ini menjadi pembuka jalan ke arah penyebaran dakwah Islamiah ke seluruh Tanah Arab secara aman.

-Penguasaan terhadap Makkahmewujudkan pusat pemerintahan Islam yang kuat di Madinah.

-Kota Makkah dijadikan wilayah kerajaan Islam. Pelantikan seorang wakil di Makkah untuk menjalankan urusan pentadbiran.


- Selepas itu, berlaku peristiwa haji terakhir Nabi Muhammad s.a.w., dalam khutbah
传道 haji terakhir itu nabi berpesan, “ pusaka yang nabi tinggalkan selepas wafat (先知)驾崩ialahal- Quran可兰经 dan sunnah圣训, umat Islam tidak akan sesat selagi tidak meninggalkan pusaka ini ”.
- Nabi wafat pada 632 M bersamaan 11 Hijrah.

5 条评论:

 1. 老师,可以上传T4- Bab 6 吗???

  回复删除
  回复
  1. 您好。请PM我的facebook.Cikgu Lye 或赖老师
   我会send给您。。

   删除
 2. 回复
  1. 您好。请PM我的facebook.Cikgu Lye 或赖老师
   我会send给您。。

   删除

欢迎留言^^