广告链接

*广告*

2014年10月16日星期四

Tingkatan 5- Bab 8: Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan (发展和团结为了和谐)


Rancangan 5 Tahun Tahap Pertama


A) Rancangan Malaya Pertama : RM1 (1956-1960)

-  Matlamat utama RM1 是发展 kawasan luar bandar 以便收入差距 penduduk luar bandar  dengan bandar dapat dirapatkan.RM1 juga ingin 减低贫困率penduduk luar bandar. RM1 bermatlamat 使多元化 aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan negara 以便不过度依靠橡胶和锡.

- RM1 merupakan rancangan pembangunan bersepadu yang 给予关注 terhadap sektor ekonomi, sosial dan awam. Pembukaan tanah baru 为了农业, penanaman semula getah oleh pekebun kecil dan secara ladang 被鼓励, hasil keluaran pertanian 被多元化 dan perusahaan melombong bijih timah 被扩大. 设施和服务被给予seperti kesihatan, pendidikan dan perhubungan. Infrastruktur seperti balai polis, kem tentera, pejabat pos, mahkamah dan rumah kakitangan kerajaan diadakan.

- Dua agensi utama 扮演重要角色 iaitu Lembaga Pembangunan Industri Desa atau Rural Industrial Development Authority (RIDA) dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau Federal Land Development Authority (FELDA).

- Matlamat RIDA 是发展 masyarakat luar bandar. Peranan RIDA seperti 给予借贷 kepada pengusaha pertanian kecil dan membantu pemasaran hasil pertanian mereka, serta 鼓励马来人 dalam perniagaan. RIDA juga memajukan ekonomi, soisal dan infrastruktur.

- FELDA 被成立 为了提高生活水平 masyarakat luar bandar dan meningkatkan hasil pertanian. 新的土地 dibuka besar-besaran为了农业 dan sebagai petempatan baru yang dilengkapi kemudahan asas. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke petempatan baru ini dan menjadi petani moden. Tanaman tumpuan 是橡胶和油棕. Kejayaan FELDA menjadi contoh kepada Negara Dunia Ketiga.

- Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar yang diketuai oleh Dato’ Abdul Razak bin Dato’Hussein (Timbalan Perdana Menteri) ketika itu 扮演角色协调 和使成功 program pembangunan luar bandar.

- 为了有关目的, 那两个机构, iaitu RIDA dan FELDA kemudiannya diletakkan di bawah kementerian ini.

- RM1 kurang memberangsangkan因为共产主义威胁  mengalihkan memperuntukkan perbelanjaan negara kepada keselamatan negara. Ia juga disebabkan oleh 橡胶和锡价格下跌 di pasaran dunia.

 
B) Rancangan Malaya Kedua : RM2 (1961-1965)

-  RM2 adalah kesinambungan RM1 kerana 注重 masih kepada pembangunan penduduk luar bandar. 它的目的 untuk merapatkan 收入差距 penduduk luar bandar dengan penduduk bandar, 减低贫穷和提高人民的生活水平 .

- Pembukaan tanah FELDA digiatkan. Usaha 使多元化 tanaman 为了减少依靠terhadap getah dan makanan import dibuat.

-  Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA) pula 被成立为了帮助农民  mengatasi masalah pemasaran dan seterusnya 提高收入 hasil pertanian mereka.

- RM2 juga 给予关注 terhadap infrastruktur sosial seperti pelajaran, kesihatan dan perumahan. 就业机会 juga 给予注意.

- Kementerian Pembangunan Luar Bandar mewujudkan Bilik Gerakan Negara di Kuala Lumpur bagi 协调 pembangunan peringkat negeri daerah dan kampung.

- Buku Merah mengandungi program, perlaksanaan dan kaedah mengesan terhadap pencapaian turut diperkenalkan.


C) Rancangan Malaysia Pertama : RMS1 (1966-1970)

-  RMS1 merupakan rancangan 5 tahun pertama setelah penubuhan Malaysia. Integrasi nasional menjadi tumpuan utama melalui program pembangunan berfokuskan kesejahteraan rakyat. RMS1 bersifat bersepadu merangkumi 全部经济领域dengan 使多元化 ekonomi pertanian dan peindustrian dilaksanakan.

-Pembukaan tanah FELDA bertambah pesat lagi.

- Projek seperti Segi Tiga Jengka, dan Johor Tenggara dilaksanakan.

- Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA) dibuat untuk membantu FELDA 进行 pembangunan ekonomi luar bandar.

- RIDA telah digantikan dengan Majlis Amanah Rakyat (MARA). Matlamat MARA membantu bumiputera dalam 贸易和工业. Strategi MARA seperti membantu usahawan bumiputera, menambah guna tenaga 土著 dan 提高 ekuiti bumiputera. MARA juga 准备基本设施给土著.

- Bank Bumiputera 被成立为了鼓励 penyertaan bumiputera dalam 企业和贸易.

- 成立 Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) pula 目的是 menggiatkan lagi 土著的参与dalam bidang tersebut.

- Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI) pula 负责进行研究 dan memperkenal teknologi 提高 hasil keluaran pertanian kecuali getah.

- Pembangunan perindustrian juga dapat dilihat dengan penubuhan agensi seperti Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) dan Lembaga Penasihat Tarif.

- Akta Pelaburan pula berfungsi 鼓励 kemunculan industri baru. Ekonomi yang memberangsangkan semasa RMS1 terbantut apabila berlaku Peristiwa 13 Mei 1969.

 
Rancangan 5 Tahun Tahap Kedua

A) Rancangan Malaysia Kedua: RMS2 (1971-1975)

- RMS2 adalah rancangan lima tahun pertama di bawah DEB. Matlamat RMS2 untuk 解决经济社会问题antara kaum, kawasan dan wilayah. Tumpuannya ialah 根除贫穷 tanpa mengira kaum dengan 增加收入和准备就业. RMS2 重组 masyarakat. Ia juga ingin menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.

- Program pembangunan kawasan luar bandar diteruskan. Agensi di bawah Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah 被成立为了执行  program pembangunan wilayah. Agensi lain juga 被成立 khususnya untuk membantu golongan petani, 鼓励企业和贸易以及发展城市.

- Contoh 政府机构 tersebut:

i. Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN)稳定 harga padi.

ii. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)发展 dan memodenkan 渔业以及提高渔夫的生活水平.

iii. Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) 发展城市.

vi. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)帮助小园民 dari segi penyelidikan dan tanaman semula.

v. Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)帮助农民 melibatkan diri dalam kegiatan koperasi.

vi. Petroleum Malaysia Berhad (PETRONAS)使进步 sektor perindustrian dan perniagaan yang berkaitan dengan petroleum.

- Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri pula 鼓励工业和贸易 dengan menyediakan tapak perindustrian, perumahan, ruang pejabat dan kedai.


B) Rancangan Malaysia Ketiga: RMS3 (1976-1980)

- RMS3 lanjutan RMS2 yang 继续推动 aspirasi DEB. Usaha 根除贫穷和重组社会被继续. Program pembangunan pertanian dan peindustrian bertujuan untuk 提高 produktiviti. Ia juga membuka 就业机会和提高人民生活水平.

- Pembukaan tanah besar-besaran seperti KEJORA, KETENGAH, DARA dan KESEDAR tertumpu kepada 橡胶和油棕种植 kerana keperluan eksport, serta 发展 bandar baru.


C) Rancangan Malaysia Keempat: RMS4 (1981-1985)

- RMS4 seperti RMS3 mendukung aspirasi DEB tetapi dalam keadaan kelembapan ekonomi.

- RMS4 mula menumpukan perusahaan berat yang berasaskan modal, teknologi tinggi serta tenaga mahir. 成立 HICOM adalah untuk mengenalpasti, memulakan dan menguruskan  重型工业计划 dengan cekap seperti yang dikendalikan oleh 私营部门.

- Pelaburan modal asing 被鼓励, maka perusahaan baru dibuka seperti di Skudai (Johor), Senawang (negeri Sembilan), di Bintulu (Sarawak) serta di Menggatal dan Likas (Sabah).

- Zon perdagangan bebas diperkenalkan di Bayan Lepas (Pulau Pinang) dan di Sungai Way (Selangor).

- Kelemahan dalam struktur perindustrian negara dikenal pasti oleh Kajian Dasar Perindustrian Malaysia.

- Pelan Induk Perindustrian pula menyediakan hala tuju 工业发展dan strategi pelaksanaannya.

- Dasar Penswastaan dan Dasar Pensyarikatan Malaysia dilaksanakan untuk melibatkan 私营部门. Penglibatan swasta 减低国家的金钱负担 .

- Projek kerata Proton di Shah Alam untuk pasaran tempatan dan eksport.

- Bagi mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian bumiputera dengan kaum bukan bumiputera Permodalan Nasional Berhad (PNB) telah 被成立 dan Skim Amanah Saham Nasional (ASN) dilancarkan.

- Dasar Pertanian Negara pula bermatlamat memoden dan menggiat semula sektor pertanian secara bersepadu dengan menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan.

- RMS4 mencatat KDNK 5.8 peratus setahun. Pendapatan per kapita pula 提高 4.4 peratus setahun menjadi RM4000 juta pada tahun 1985.


D) Rancangan Malaysia Kelima: RMS5 (1986-1990)

- RMS5 ialah rancangan 5 tahun terakhir untuk merealisasikan DEB. RMS5 提高工业 dengan 放松条规 mengawal hak milik syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta. Syarat pelaburan modal asing dilonggarkan untuk 提高投资 sektor perindustrian.

- 政府努力提高 kecekapan pengurusan agensinya 以便能够合作 dengan sektor swasta dengan lebih berkesan.

- Pembangunan luar bandar 被给予注意.

- Industri desa seperti kraf tangan 被鼓励.

- Kredit diperluas, mislanya, Bank Pertanian Malaysia, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia.

- 成立 Perbadanan Pelancongan Malaysia merancakkan 旅游业  terutama dengan pelancaran Tahun Melawat Malaysia.

- Satu lagi penekanan RMS5 adalah 研究和发展 untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan.

- Selepas RMS5 hak milik modal saham bumiputera 20.3% sedangkan sasaran 30%. Sebaliknya, hak milik modal saham bukan bumiputera 46.2% melebihi sasaran 40%. Ini bermakna DEB memberikan manfaat kepada semua kaum. Hak milik modal saham orang asing hanya tinggal 33.5%.


Dasar Pembangunan Ekonomi


A) Dasar Pertanian Negara (DPN)

- DPN 目标是 提高收入 sektor pertanian ke tahap maksimum menerusi pengurusan 国家经济资源 yang cekap. DPN juga ingin memaksimumkan 收入 pekebun kecil di samping memajukan komoditi utama yang berpotensi 为了被出口.

- Antara strateginya 鼓励开发新的土地 oleh FELDA, agensi pembangunan wilayah dan kerajaan negeri. Program pembangunan in-situ diperkenalkan untuk 使复原kawasan yang berproduktiviti rendah. Ia juga merupakan strategi untuk 提高生产力 kawasan pertanian sedia ada.

- Ia turut 被执行 melalui projek bersepadu contohnya KEMUBU, JOHOR BARAT dan SELANGOR BARAT. Program ini 准备 khidmat sokongan pertanian seperti pemasaran, kredit, subsidi dan penyelidikan.

- Penglibatan swasta dalam projek penswastaan pertanian Kementerian Pertanian juga diperkenalkan.


B) Dasar Pensyarikatan Malaysia (DPM)

- Dasar ini 目标是刺激 penglibatan swasta secara aktif dan berkesan dalam 国家发展. Dasar ini menganggap Malaysia sebuah syarikat yang 共同被拥有 oleh kerajaan dan swasta. Semua kakitangan 政府和私人  adalah pemilik saham dan pekerja 被给予责任使这个公司进步 , iaitu Malaysia.

- Sebuah panel perunding antara 政府当局及私人被成立. 政府官员 ditempatkan di syarikat swasta 为了促进关系和  berkongsi kepakaran.

- Sektor swasta pula 必须了解政府的政策 dan mengutamakan kepentingan nasional dalam 经济活动 di samping mendapatkan keuntungan maksimum. 政府当局 pula bertindak memberi perkhidmatan sokongan bagi memudahkan operasi sektor swasta.


C) Dasar Penswastaan (DP)

- DP dilancarkan oleh Dato Seri Dr Mahatir Mohamad pada Mac 1983. 通过这个政策, kerajaan 转移 perkhidmatan perusahaan, pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta. Dasar ini 目标是减少政府的金钱负担 kesannya kerajaan boleh mengalihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor lain. Ia juga bertujuan 提高生产力 serta kualiti perkhidmatan atau barangan. Ini adalah kerana swasta dianggap lebih cekap daripada sektor awam. Dasar ini diyakini 能够加速国家经济发展 melalui pelaburan modal swasta.

- Unit Perancang Ekonomi (UPE) bertindak sebagai j/kuasa penswastaan yang memberi garis panduan kepada sesebuah kementerian atau jabatan yang ingin 进行私营化. Penswastaan boleh dilaksanakan secara sepenuhnya ataupun secara sebahagian. Antara syarikat yang terlibat dalam penswastaan seperti Syarikat Airod Sdn Bhd dan Tenaga Nasional Berhad (TNB).


D) Dasar Hala Tuju Cara Baru

- Dasar ini merupakan pendekatan baru 发展 kawasan luar bandar. 他的主要目标是提高收入  petani dan pekerja desa melalui penglibatan mereka dalam 投资. Dasar ini dilaksanakan melalui tiga strategi.

- Strategi pertama adalah dengan mengelompokkan kampung-kampung menjadi penempatan yang lebih besar 以便所有设施能够被准备dengan lebih ekonomik.

- Strategi kedua, 提高收入 petani dan pekerja desa melalui program usahawan desa yang terlibat dalam industri pembuatan barangan.

- Strategi ketiga ialah perlaksanaan projek pembangunan oleh agensi kerajaan untuk 提高收入 penduduk luar bandar.


E) Dasar Peningkatan Daya Pengeluran Negara (DPDPN)

- DPDPN 目标是达到 kadar pertumbuhan ekonomi berterusan 虽然国家面对各种挑战. Peningkatan hasil pendapatan negara 重要为了提高 kadar pertumbuhan ekonomi.

- DPDPN juga 确保 penggunaan 国家资源 pada tahap maksimum 为了避免任何浪费, di samping 确保工业能够竞争 pada peringkat antarabangsa.

- Antara strategi DPDPN – membaiki sistem pengurusan operasi, struktur organisasi, 使用最新科技serta penerapan nilai dan etika kerja yang murni.


F) Dasar Kependudukan

- Matlamat Dasar ini adalah 为了达到sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100.

- Pertumbuhan penduduk dalam jangka masa panjang将会给予正面影响 . Antaranya bekalan tenaga kerja, 提高生产力 dan perluasan pasaran, kukuatan politik dan 国家安全.

- Dasar ini 着重 kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara khususnya yang berkaitan dengan kemudahan, 教育, perumahan, 健康 dan peluang pekerjaan.

- Program pembangunan negara didasarkan unjuran jumlah penduduk, ini adalah为了确保 pertambahan jumlah penduduk 不会带来问题给国家.

 

Pembangunan dan Perpaduan

A) Rukun Negara

- Kesan Peristiwa 13 Mei 1969, Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) ditubuhkan. Tun Abdul Razak Hussein menjadi Pengarah MAGERAN. Peranannya ialah 恢复和平, 使行政顺畅和恢复种族和谐.

- MAGERAN dipertanggungjawabkan mengambil alih pentadbiran negara selama 21 bulan dan telah 成立 Majlis Perundingan Negara (MPN)为了讨论和评估 isu perpaduan negara.

- MPN menekankan pembentukan ideologi negara yang dikenal sebagai Rukun Negara dan disiytiharkan pada 31 Ogos 1970. Matlamat Rukun Negara untuk 巩固团结, memelihara corak hidup demokratik, mencipta公平的社会, 保证 sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai dan建设  masyarakat progresif yang akan menggunakan 科学和科技.

- Prinsip-prinsip Rukun Negara adalah seperti berikut:

 - Kepercayaan Kepada Tuhan

- Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara

- Keluhuran Perlembagaan

Kedaulatan Undang-Undang

- Kesopanan dan Kesusilaan

- Prinsip pertama, 宗教 merupakan pegangan utama rakyat Malaysia. Rakyat beragama mudah diurus 成为好和负责任的公民. Perlembagaan Malaysia 1963 menetapkan bahawa Islam agama rasmi tetapi 其它宗教 bebas diamalkan.

- Prinsip kedua, menuntut supaya rakyat Malaysia 给予忠心对于王和国家. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara dan Raja Melayu merupakan ketua negeri. Raja adalah simbol penyatuan rakyat dan pelindung hak istimewa peribumi. Penderhakaan kepada raja bermaksud 反叛 kepada negara.

- Prinsip ketiga, menekankan keluhuran perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang utama bagi sesebuah negara dan dianggap luhur, unggul serta suci. Keluhuran perlembagaan 要求全部人民menerima, mematuhi, menyanjung dan mempertahankannya.

- Prinsip keempat, menekankan kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menuntut rakyat Malaysia 尊敬法律 dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang. 全部人民akan dapat hidup dengan aman damai apabila kedaulatan undang-undang terpelihara. 我们负责任确保国家法律 sentiasa didaulatkan dan 不被挑战 oleh mana-mana pihak.

- Prinsip kelima, 要求全部马来西亚人民 bersopan dan bertatasusila. Kesopanan dan kesusilaan merupakan nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian seseorang individu. Kesopanan dan kesusilaan 保证 kehidupan masyarakat yang harmoni, penyayang dan saling menghormati.


B) Dasar Pendidikan Kebangsaan

- DPK bermula sebelum kemerdekaan, iaitu apabila British memperkenalkan Sistem Ahli.

- Dalam Laporan Bernes 提议 semua sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil dibubarkan, digantikan dengan satu jenis sekolah (sekolah kebangsaan).  Sekolah Kebangsaan 使用 bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di peringkat sekolah rendah serta bahasa Inggeris di peringkat sekolah menengah dan peringkat yang lebih tinggi. Ia 被反抗 oleh masyarakat Cina kerana menganggap bahasa ibunda akan tergugat. Laporan Fenn-Wu yang 代表华人 mencadangkan vernakular Cina terus kekal 虽然他们赞同 dengan sistem pendidikan kebangsaan.

- Ordinan pelajaran 1952 kemudiannya diperkenalkan dengan mengambil kira Laporan Bernes dan Laporan Fenn-Wu. Ordinan ini 提议 dua sistem perskolahan yang menggunakan dua bahasa pengantar, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bahasa Cina dan Tamil disediakan 如果有来自父母的要求. Bahasa Melayu wajib diajar di Sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Ordinan Pelajaran 1952 失败 kerana tentangan masyarakat Cina dan India. Ia juga gagal kerana 缺少金钱 dan 共产恐怖分子的威胁 pada ketika itu.

- Pada tahun 1955, sebuah j/kuasa Pelajaran dipengerusikan oleh Dato’Abdul Razak Hussein selaku Menteri Pelajaran diadakan. Penyata Razak 1956 提出 dua elemen iaitu sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk dan penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan. Antara cadangan Penyata Razak termasuklah 成立 sekolah umum (rendah) yang 使用bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan sekolah jenis (rendah) yang 使用 bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Sekolah Menengah Melayu pula 使用 bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan diajar di semua sekolah. Penyata Razak kemudiannya dijadikan Ordinan Pelajaran 1957.

- Pada tahun 1960, sebuah j/kuasa yang dipengerusikan oleh En Abdul Rahman Haji Talib, Menteri Pelajaran,被成立为了研究  Ordinan Pelajaran 1960. Laporan j/kuasa tersebut dikenali sebagai Laporan Rahman Talib. Beberapa syor baru telah 被提议 sebagai tambahan kepada Penyata Razak. Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan sementara sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan. Pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan tanpa mengira keturunan dan agama. 使用 bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan begitu jelas dalam Laporan Talib. Sekolah rendah yang 使用 bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah. Pelajaran agama Islam diajarkan di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan 如果有sekurang-kurangnya 15 orang pelajar. Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan. Abdul Rahman Haji Talib juga mengasaskan penubuhan sekolah vokasional khas untuk murid yang lemah dalam peperiksaan SRP.

- Syor-syor dalam Laporan Rahman Talib telah 被接受和被制定menjadi Akta Pelajaran 1961.  Berdasarkan kajian Aminuddin Baki, maka sistem persekolahan aneka jurusan pula diperkenalkan pada 1965. Sistem persekolahan ini adalah untuk menampung pelajar-pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Antara matlamatnya termasuklah menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga umur 15 tahun dengan memberikan pelbagai kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir dan sebagai persediaan untuk pasaran kerja. Kursus kemahiran yang diajarkan ialah perdagangan, sains rumah tangga, seni perusahaan dan sains pertanian. Mata pelajaran wajib pula adalah seperti yang diajarkan di sekolah menengah biasa.

- Jawatankuasa cabinet 1974 dibentuk untuk 重新研究pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Objektif utamanya adalah untuk menilai sejauh mana perlaksanaan dasar pelajaran kebangsaan yang sedia ada dapat melahirkan sumber tenaga yang diperlukan oleh negara. Ia juga ingin 确保 sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan 能够孕育出 团结的社会, 有纪律dan 受训练. Antara 内容 laporannya termasuklah penekanan kemahiran , dan (3M). Kandungan lain ialah kenaikan darjah secara automatik, 注重 terhadap sekolah vokasional, sukatan pelajaran sekolah swasta, bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan serta penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin sebagai asas perpaduan.

- Kementerian Pendidikan juga telah melaksanakan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Kurikulum baru ini juga menekankan perkembangan diri pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

- Kewujudan Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan.

 

C) Akta Bahasa Kebangsaan

- Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan untuk memartabatkan bahasa Melayu dan juga 为了保证人民团结 di Tanah Melayu. Antara langkah untuk memajukan bahasa Melayu ialah 成立 Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), 推行Minggu Bahasa” dan “Bulan Bahasa”. Begitu juga dengan pelancaran slogan “Bahasa Jiwa Bangsa” Seterusnya, 成立 sekolah menengah Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti Sekolah Alam Shah dan Sekolah Seri Puteri.

- Kedudukan bahasa Melayu 越来越巩固 apabila Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967.

- Tahun 1970, bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat.

- 成立 Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977 pula telah 证明 bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu.

- Bermula tahun 1982, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar 在全部学校 menggantikan bahasa Inggeris.

- Bahasa Melayu mula digunakan di mahkamah pada tahun 1990.


D) Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK)

- Dasar Kebudayaan Kebangsaan lahir daripada gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada tahun 1971. Dasar ini 被制定 untuk menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia. Objektif DKK untuk 巩固团结通过文化serta 培养和memelihara keperibadian kebangsaan. Dasar ini 目的是memperkaya dan mempertingkat 生活质量 dari aspek kemanusiaan dan kerohanian seimbang dengan sosioekonomi.

- Tiga prinsip utama DKK:

i. Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang.

ii. Unsur-unsur 其它文化 yang wajar dan sesuai 可以被接受.

iii. Islam 作为unsur yang terpenting.


D) Sukan Untuk Perpaduan

- Sukan berperanan sebagai 团结的工具 dan dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat运动活动 不限制 penyertaan kepada sesuatu kaum sahaja 而且开放给 mereka berminat.

- Di peringkat sekolah, sukan menjadi aktiviti kokurikulum yang sangat 被鼓励. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah 被成立 di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan 为了鼓励运动活动.


- SUKMA扮演角色 促进种族团结  dan hubungan antara negeri. Kita sebagai warganegara yang bakal mewarisi negara kita 负责任 untuk memelihara perpaduan bangsa.

 
Ke Arah Negara Maju


Latar Belakang Idea Wawasan 2020

- 这个主意 dicetuskan oleh Dr Mahatir Mohammad pada 28 Februari 1991. 他的目标 untuk menjadikan Malaysia sebuah 进步的工业国 menggunakan acuan sendiri standing dengan 先进国 di dunia. Kemajuan ini diharapkan bukan seperti negara maju di Barat yang 注重物质的进步 semata-mata. Menurut Dr Mahatir, negara Malaysia yang maju sepenuhnya tidak akan wujud 直到我们能够解决有关的9个挑战.

9 Cabaran Wawasan 2020

1. Membina 团结的马来西亚民族.

2. Membina 社会 berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan.

3. Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang.

4. Mewujudkan masyarakat yang 有道德 dan beretika.

5. Mewujudkan 成熟的社会, 自由主义 dan 有容忍.

6. Membina 进步的社会 dan saintifik.

7. Mewujudkan  有仁爱文化的社会.

8. Menjamin 公平的社会 dan saksama ekonominya.

9. Memupuk dan membina 繁荣的社会.

Perincian Cabaran Wawasan 2020

- Perpaduan Masyarakat Malaysia asas kekuatan negara. 它可以被达成通过政府的政策.

-. Masyarakat Malaysia perlu 有自由的心灵, 有安定的感觉, sentiasa bersikap 开放, 有自信, 光荣 dengan apa yang dicapai dan 英勇面对各种各样的挑战.

- Masyarakat Malaysia yang 民主制度的 perlu dipupuk dan dibina. Masyarakat demokratik 拥有自由 untuk 选择政府.

- Masyarakat bermoral dan beretika pula perlu diseimbangkan dengan kemajuan fizikal dalam membentuk  有杰出文化的社会. Kepatuhan kepada 宗教, 文化经验 dan tradisi yang cemerlang, keberkesanan 教育制度 dan keunggulan institusi kekeluargaan 是来源 pembinaan masyarakat bermoral dan beretika.

- 成熟的社会能够理智的思考. 自由主义的社会 dapat membebaskan diri daripada fahaman sempit dan 有开放的思考. Langkah ke arah mewujudkan 成熟,自由和有容忍的社会dilihat melalui perlembagaan negara , 民主制度的经验, kewujudan 政党 gabungan 各种族.

- 进步的社会 merupakan masyarakat progresif yang dapat menyerap 所有 perubahan persekitarannya untuk membina kecemerlangan. 进步的社会 tidak dapat dipisahkan daripada masyarakat saintifik.

- 仁爱的社会 sering dicirikan dengan kehidupan 有协商的社会, 互相理解 dan 尊敬, 合作 dan 互相帮忙.

- Pada umumnya dasar-dasar negara 是为了保证 keadilan ekonomi yang sekali gus 提高人民的生活水平.

- 繁荣的社会 dicirikan oleh masyarakat yang hidup dalam kemewahan dan 有高的生活水平. Pada masa yang sama tiada ahli masyarakat yang 生活贫困.


Teras Malaysia Sebagai Negara Industri Tahun 2020

1. 人民团结

2. 政治稳定

3. 高生活水平

4. Kekukuhan nilai moral dan etika

5. Kekukuhan sistem kerajaan

6.高民族尊严

7. Semangat yakin diri bangsanya

 

没有评论:

发表评论

欢迎留言^^