广告链接

*广告*

赖老师-专页 (按个赞)

2013年5月3日星期五

Tingkatan 5 - Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa (建设国家和种族的觉醒)

Latar Belakang Pembinaan Negara dan Bangsa
1. Muncul kerajaan disebabkan adanya raja, 就是说要有一个国家, 必须先有一个国王

2. Tanggungjawab raja:
- memberi perlindungan politik
- menjamin keselamatan rakyat

3. 因此人民为了要报答raja, 就mengakui kekuasaan raja
p/s: kesetiaan raja menentukan sempadan kerajaan yang diperintah oleh raja
- 那个raja的势力depends on 人民的忠诚度

4. Penajajahan oleh kuasa Barat mengubah konsep kerajaan dan negeri masyarakat Melayu tradisional.
- 到后来negeri不再代表kawasan, 而是一个州

5. British memperkenalkan Malayan Union, tetapi ditentang
6. 后来又换个Persekutuan Tanah Melayu, 然后人民接受了
7. TM + Sarawak + Sabah = Malaysia berdaulat = =

8. Konsep Bangsa Malaysia dikemukakan
- Bangsa Malaysia dibentuk melalui penggunaan satu bangsa kebangsaan serta pengamalan kebuayaan kebangsaan dan Rukun Negara dalam setiap bidang kehidupan.
- hasil perjuangan kemerdekaan, pengisian kemerdekaan dan pengekalan kemerdekaan


Pembinaan Negara dan Bangsa

> Konsep negara bangsa merujuk pada pembentukan negara bangsa moden di Eropah
> Idea ini tercetus apabila:
a. Revolusi Inggeris
b. Perang Kemerdekaan Amerika
c. Revolusi Perancis
记得是打战和革命

> muncul idea tentang hak rakyat, kerajaan berperlembagaan dan negara bangsa moden.
[objektif时常问的!]

> Pembentukan negara moden mengikut sempadan rumpun bangsa menggantikan bentuk negara feudal
还记得中四说过Eropah是sistem feudal的吧, 现在换了一个sistem

> Kebangkitan nasionalisme mengancam empayar Rusia, Austria, dan Turki [RAT, 老鼠, 老虎, 傻傻分不清楚 ORZ]
- 因为这些帝国和现在的马来西亚一样berbilang kaum

> Para nasionalis最终的目的是penyatuan dan pembentukan negara bangsa

> 第一次世界大战结束后, Persidangan Damai Paris mencapai kesepakatan melalui Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson
- 这个deklarasi mencadangkan 2 prinsip:
1. penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri
2. prinsip sempadan negara berasaskan bangsa

> 由于RAT在战争中输得很惨, 所以他们也被分的很惨, 因此就有了很多新的negara bangsa, 比如Finland, Latvi, Poland......

================================

> Itali & Jerman merupakan contoh negara bangsa pada abad ke-19

================================

Itali

> 刚开始时, Itali分成beberapa wilayah, 然而远在北部的Venetia & Lombardy还被Austria占领着

> 为了要赶走Austria, Count Camillo Benso di Cavour用了amalan realpolitik untuk menyatukan Itali
** realpolitik : 用任何手段来达成matlamat politik, 其中包括了tipu helah, kekerasan bersenjata dan peperangan

> Count Camillo sangat menyanjung penyatuan Itali berlandaskan permintahan monarki
- 因此他和Napoleon III 合作对抗Austria

> 有了Napoleon III的帮忙, 自然就打败了Austria.

> 后来通过一个pungutan suara, 很多人民都支持Count Camillo menyatukan Itali.

> 到了1866, 为了报答Itali帮助Prussia打败了Austria, Venetia dipulangkan kepada Itali

> 1870, Perancis 从罗马退兵, Count Camillo就趁这个机会menyatukan Rom dan Itali

=================================

Jerman

= Otto Eduard von Bismarck也是用了realpolitik, 还有politik darah dan besi untuk menyatukan Jerman.

= 为了要menyatukan Jerman., Bismarck用了很多手段比如tipu helah, pemalsuan dokumen, provokasi, penipuan dan ugutan untuk mencetuskan peperangan

= Rakyat Jerman sedia menerima sistem kediktatoran yang dianjurkan oleh Bismark

= 为了要memengani dan membangkitkan semangat rakyat Prussia, 他用了isu membenci kuasa asing.

= Bismark曾经和Denmark, Austria & Perancis打战

==============================

Madinah

= 有别于刚才那两个国家, Madinah是penyatuan melalui prinsip Islam

= Nabi Muhammad s.a.w. menyusun perlembagaan sebelum mengasaskan kerajaan Islam di Madinah

= 因此他很成功的menyatukan penduduk tempatan

= 其中他用了diplomasi, musyawarah dan permuafakatanCiri-ciri Negara dan Bangsa

Ciri-Ciri [Must Revise!!!!!]

1. Negara
>> wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintah
- Contoh: Malaysia [terdiri daripada PTM, Sabah dan Sarawak]
>> institusi pemerintahan yang tersusun
- bertanggungjawab membuat dan melaksanakan keputusan politik
- menguatkuasakan undang-undang dan peraturan kerajaan

2. Bangsa
>> sekumpulan manusia mendiami sesebuah wilayah
>> mempunyai persamaan dari segi bahasa, adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah

3. Kerajaan
>> institusi pemerintah yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara
- membuat, mentafsirkan dan melaksanakan dasar
>> pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat

4. Perlembagaan
>> peraturan teretinggi sama ada bertulis atau tidak bertulis
>> menjadi rujukan dan panduan bagi mentadbir dan memerintah sesebuah negara
>> memberi jaminan perlindungan kepada rakyat

=================================

Ciri-ciri Negara dan Bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka [KMM]

1. Wilayah pengaruh
- kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja

2. Kedaulatan
- kekuasaan tertinggi terhadap rakyat
- tidak boleh dihadkan oleh sesiapa
- kekuasaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah
- memastikan sesebuah negara bebas daripada campur tangan, paksaan, taklukan atau penjajahan

- 在KMM的时期, kedaulatan代表着raja yang memerintah

3. Lambang
- simbol / tanda identiti sesebuah negara
- Bahasa Melayu
>> bahasa kebangsaan
>> lambang penyatuan negara dan bangsa

- kebesaran sultan dan KMM dilambangkan dengan alat regalia, nobat, warna, bahasa, undang-undang, protokol dan adat istiadat istana.
[well, 这个你应该懂的

4. Keunggulan undang-undang
- cara formal mengawal masyarakat
- memelihara keamanan dan melindungi rakyat

5. Rakyat
- seluruh penduduk bagi sesebuah wilayah
- terikat pada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan
- KMM, rakyat perlu mentaati raja
>> bersedia mempertahankan negara
>> menghadiri adat istiadat kerajaan
>> gotong-royong
>> kerahan tenaga

6. Kerajaan
- badan yang berkuasa menguruskan pentadbiran, menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.
- KMM, Sistem Pembesar Empat Lipatan


 
Warisan Negeri-negeri Melayu

I. Johor
- Sultan Abu Bakar memperkenalkan perlembagaan bertulis yang teratur dan lengkap
=> Nama Perlembagaan: Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor
~ mengandungi perkara tentang keturunan sultan sebagai pewaris takhta, pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor dan agama Islam sebagai agama negeri

~ berasaskan Perlembagaan Barat

* Sultan Abu Bakar被称为Bapa Johor Moden因为他对Johor的发展做出了很大的贡献

- 根据这个宪法, Raja必须是男生, 信奉回教, 还有一个就是waris pemerintah Johor.
- Raja, Menteri dan Jemaah Pangkuan dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa atau kerajaan lain

- Raja berhak memilih Meteri Besar
- Naib Menteri Besar ditentukan oleh Jemaah Menteri dengan perkenan Raja

- Majlis Mesyuarat Kerajaan dibahagikan kepada dua:
1. Majlis Negeri >> kuasa perundangan
~ dipengerusikan oleh Menteri Besar
~ membantu Raja dan Jemaah Menteri dalam pentadbiran negeri

2. Majlis Menteri >> kuasa pelaksanaan

不管是什么职位, 很多都是要Melayu, Islam dan Rakyat Johor!!

========================

II. Kelantan

- Sistem Jemaah Menteri diamalkan sejak pemerintahan Sultan Muhammad I
>> memilih pembesar

- Sultan Muhammad II
>> membentuk Sistem Jemaah Menteri bagi melicinkan pentadbiran dan pemerintahan
~ 8 badan Jemaah Menteri, each dianggotai 4 pembesar
>> menyingkirkan kerabat diraja yang terlibat dalam pertikaian merebut kuasa
~ mengganti dengan Nik dan Wan

kesan: mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad II dengan memberi taat setia

*其中那8个Badan, 请参考课本pg. 84
=======================

III. Terengganu
如果我没有记错, Terengganu看见Johor变得那么厉害, 所以就效仿Johor, 也成立宪法
好像是罢了, 我不是很确定...

- Sultan Zainal Abidin III meluluskan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
>> 其实它有一个名字的, 不过我很懒惰打 = =
>> 名字代表keyakinan kepada pemerintahan yang berdasarkan keadilan

- 他希望能够借着这个宪法来阻止British meluaskan kuasa di Terengganu

- Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
>> mengekalkan sistem monarki
>> memberi kedudukan istimewa kepada agama Islam

- Pemerintahan beraja bercorak raja berperlembagaan

- Pemerintah [ Syarat]
a. Islam
b. Melayu
c. Lelaki
d. Waris Sultan
( see, i told you!)

- Sultan dibantu oleh Majlis Mesuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri
>> Majlis Mesyuarat Kerajaan diketuai oleh Menteri Besar yang dilantik oleh Sultan
>> Jemaah Menteri berhak memilih Naib Menteri Besar dengan perkenan Sultan
[根本就是和Johor一样!

- Ahli Mesyuarat Kerajaan membantu mentadbir negeri, menggubal undang-undang, menjaga kebajikan rakyat, menjaga keamanan negeri, menjalinkan hubungan persahabatan dengan negeri lain.

- Waris Sultan / Negeri 不可以mengkhianati pemerintah, 也不可以把这个州交给kuasa lain

Negeri Sembilan
MUST REVISE!!!!!!

~ Negeri Sembilan 之所以是 Negeri Sembilan 是因为terdiri daripada 9 negeri

- Sungai Ujong, Rembau, Johol, Jelebu, Jempol, Seri Menanti, Inas, Terachi dan Gunung Pasir

(住森美兰州的赚到, 不用背~ 在18世纪, 森美兰就有了raja sendiri, Raja Melewar, diberikan gelaran Yamtuan Besar dan bersemayam di Seri Menanti~ negeri Melayu pertama yang bentuknya mirip persekutuan sebelum terbentuknya NNMB~ mengamalkan Adat Perpatih

>> kedaulatan di tangan rakyat~ Mengikut hierarki pemerintahan Adat Perpatih, pelantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah.


** Perut aka Anak Buah


~ 虽然Yang Dipertuan Besar是pemerintah tertinggi, 但是他没有权力melantik pembesar
- 这是因为pelantikan dibuat oleh Undang, Lembaga, Buapak dan Anak Buah
- Yang Dipertuan Besar做的每一个决定都是berdasarkan perundingan dengan Undang

~ Negeri Sembilan被分成beberapa daerah disebut luak
~ 4 Luak utama: Rembau, Sunagi Ujong, Jelebu dan Johol
~Ketua setiap luak ialah Undang [dipilih oleh Lembaga]

~ Undang melantik Yang Dipertuan Besar

~ Lembaga melantik Undang
- Lembaga也是ketua suku anggota masyarakat

~ Buapak melantik Lembaga
- Buapak merupakan Ketua Perut
- tempat rujukan setiap masalah, terutama berkaitan dengan adat

~ Perut aka Anak Buah memlih Buapak

* Sistem ini tidak mengamalakn kuasa mutlak tetapi mengagihkan kuasa tersebut kepada individu mengikut peringkat.


资料来源:Sejarah.. Oh man...


8 条评论:

 1. 回复
  1. can u send bab3-bab9 of document file to me via my email??
   your note do help me a lot..thanks and sorry for the inconvinece..
   >>celine.kang@hotmail.com

   删除
 2. 不得不赞许你啊~华人的历史教师实在是太少了

  回复删除
 3. 教历史的华文老师好少😭 感谢遇见这张贴🙏

  回复删除

欢迎留言^^