广告链接

*广告*

赖老师-专页 (按个赞)

2013年5月13日星期一

Contoh Jawapan KBKK Sejarah Tingkatan 4

BAB 1

KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

v  Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan Indus

    dapat dicontohi dalam memajukan negara kita?

v  Nyatakan iktibar yang boleh dipelajari oleh

    generasi muda hari ini daripada sifat

    keterbukaan Tamadu Indus.

ü  Peningkatan kemahiran

ü  Berlaku pertukaran teknologi

ü  Peningkatan dalam aspek seni bina

 

v  Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat Indus dalam membina bandar terancang.

ü  Bersikap inovatif

ü  Menerima pandangan dan pendapat

ü  Pertukaran teknologi

 

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang?

ü  Sifat keterbukaan masyarakat Indus

ü  Melakukan teknologi pembakaran batu bata

ü  Mempunyai ilmu pengetahuan tentang geometri

 

v  Pada pendapat anda, mengapakah Tamadun

Indus dianggap memberi sumbangan yang penting   

kepada peradaban manusia.

ü  Keamanan ialah teras kekuatan sebuah bangsa

ü  Keupayaan mewujudkan sebuah bandar terancang

ü  Sifat keterbukaan masyarakat dalam membuat

      hubungan luar

 

v  Adakah kawasan tempat tinggal anda sebuah

    kawasan petempatan terancang?

    Berikan alasan-alasan anda.

(A) Terancang

ü  Bangunan tersusun

ü  Jalan raya lurus dan tersusun

ü  Kemudahan infrastruktur yang kemas kini

(B)  Tidak Terancang

ü  Bangunan berserabut

ü  Jalan raya tidak tersusun

ü  Kemudahan infrastruktur yang lemah

 

v  Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda

    dapat memastikan keindahan bandar terpelihara?

ü  Menjaga kebersihan bandar

ü  Mengelak membuang sampah merata-rata

ü  Mengadakan kempen kebersihan

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

peranan golongan bangsawan dalam Tamadun

Hwang Ho.

ü  Menguruskan pertahanan

ü  Bertanggungjawab memungut cukai

ü  Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran raja

 

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

sumbangan penting Tamadun Hwang Ho dalam

bidang pertanian kepada peradaban manusia.

ü  Memperkenalkan sistem pengairan

ü  Memperkenalkan alat pertanian daripada besi

ü  Menggunakan cangkul dan sabit

 

v  Pada pendapat anda, mengapakah karya Sun

Tzu iaitu ’The Art of War’ popular sehingga

hari ini?

ü  Cara-cara menangani musuh

ü  Membicarakan selok-belok perang

ü  Diaplikasi dalam urusan perniagaan

 

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

senaraikan faktor-faktor kemajuan sesebuah

tamadun.

ü  Lokasi yang strategik

ü  Kecekapan pemerintah

ü  Kewujudan keamanan

 

BAB 3 

TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

v  Pada pendapat anda, mengapakah petempatan

    awal di Asia Tenggara tidak diiktiraf

    sebagai sebuah kerajaan?

ü  Pemerintahnya belum bergelar raja

 

v  Mengapakah Malaysia kini menumpukan semula

    kegiatan ekonomi pertanian?

ü  Untuk keperluan sendiri

ü  Menambahkan pendapatan

ü  Tidak bergantung import makanan

ü  Memberi peluang pekerjaan

   

v  Sebagai generasi muda, bagaimanakah anda

boleh membantu meningkatkan hasil pertanian

negara?

ü  Meningkatkan ilmu di bidang pertanian

ü  Memilih subjek berkaitan pertanian di sekolah

ü  Membeli hasil produk berasaskan hasil pertanian

      tempatan

ü  Galak rakan membeli barangan keluaran tempatan

v  Seandainya anda ingin memajukan kawasan anda

sebagai pusat perdagangan antarabangsa,    

apakah usaha yang perlu anda lakukan?

ü  Memberi jaminan keselamatan

ü  Mengenakan cukai yang berpatutan

ü  Tenaga buruh berkualiti

ü  Memilih tempat strategik

ü  Menggunakan bahasa antarabangsa dalam urusan

     perdagangan / bahasa Inggeris

 

v  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah

    pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang

    menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini?

ü  Rajin berusaha

ü  Tidak mudah berputus asa

ü  Mahir dalam ilmu pelayaran

ü  Berani belayar di lautan luas

ü  Mempunyai sistem pentadbiran yang teratur

 

v  Sebagai generasi muda hari ini, mengapakah

    kita wajar mempertahankan institusi beraja?

ü  Mengekalkan kestabilan negara

ü  Mematuhi undang-undang

ü  Menepati amalan demokrasi

ü  Negara sentiasa berada dalam keadaan aman

ü  Mengekalkan kesetiaan rakyat

 

v Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah kebebasan beragama diamalkan di negara Malaysia?

ü  Kebebasan menyambut perayaan agama masing-

      masing

ü  Perlembagaan Malaysia telah menetapkan

      kebebasan beragama

ü  Kebebasan membina tempat beribadat selagi

      mematuhi undang-undang

ü  Sambutan perayaan setiap kaum turut diraikan

      oleh rakyat berbilang kaum

ü  Terdapat peruntukan kewangan bagi setiap kaum

      untuk membina rumah ibadat

 

v  Sekiranya anda seorang pengkaji batu bersurat,

apakah maklumat yang mungkin anda peroleh

daripada batu bersurat.

ü  Agama

ü  Undang-undang

ü  Pemerintahan raja

ü  Arahan dan amaran raja

 

 

v  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah

kepentingan monumen dalam kerajaan awal     

di Asia Tenggara.

ü  Melambangkan orde kosmos

ü  Memperingati tokoh ternama

ü  Memperingati peristiwa penting

ü  Tempat menyimpan patung dewa utama

ü  Melambangkan kehebatan seni binanya

ü  Berperanan sebagai rumah ibadat Hindu Buddha

 

v  Pada pandangan anda, mengapakah monumen seperti candi perlu dikekalkan sebagai suatu khazanah negara

ü  Berperanan sebagai rumah ibadat

ü  Tempat menyimpan abu jenazah raja

ü  Melambangkan kehebatan seni binanya

ü  Tempat menyimpan patung dewa utama

ü  Melambangkan orde kosmos kerajaan awal

ü  Melambang keagungan seseorang pemerintah

 

v  Pada pendapat anda, apakah peranan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara?

ü  Meningkatkan pencapaian bidang intelek

      masyarakat

ü  Menunjukkan arahan dan pemberitahuan

      pemerintah kepada rakyat

ü  Bahasa keagamaan dalam buku agama

ü  Perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu

ü  Bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal

 

v  Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah masyarakat Asia Tenggara berjaya mempelbagaikan kebudayaan dan membina keharmonian dalam masyarakat?

ü  Sikap inovatif dan kreatif

ü  Mempunyai pemikiran yang terbuka

ü  Hidup bersatu padu

ü  Mengamalkan sikap kerjasama

 

v  Bagaimanakah generasi muda kini boleh memainkan peranannya untuk mengembalikan kegemilangan kerajaan-kerajaan lampau?

ü  Berani melayari lautan luas

ü  Berani menceburi bidang perdagangan laut

ü  Seharusnya mempunyai semangat meneroka

ü  Berbangga dengan keturunan yang mahir dalam

      kelautan

 

 

BAB 5 

KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

v  Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk

    mengelakkan peperangan daripada berlaku?

ü  Saling bertolak ansur

ü  Menghormati hak asasi

ü  Mengamalkan akhlak yang mulia

ü  Kepimpinan melalui teladan

 

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

iktibar yang boleh diambil apabila berlakunya

peperangan?

ü  Peperangan telah memusnahkan hasil tanaman

ü  Ramai yang akan terkorban akibat daripada

      peperangan

ü  Peperangan akan menyebabkan kemusnahan harta

      benda

ü  Timbul kesedaran tentang pentingnya kedamaian

      dan keamanan

 

v Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,   

jelaskan konsep hijrah yang  diamalkan pada

hari ini?

ü  Mereka dianggap sebagai pelarian

ü  Kehadiran mereka ke sesebuah negara tidak

      diundang

ü  Mereka akan dihantar semula ke negara tempat

      asal masing-masing

ü  Penghijrahan sesuatu kelompok manusia akibat

      daripada peperangan

 

v  Berikan beberapa contoh yang menunjukkan

konsep hijrah boleh diamalkan oleh pelajar     

untuk mencapai kecemerlangan diri dalam   

kehidupan seharian.

ü  Perubahan dari tidak berdisiplin kepada

      berdisiplin

ü  Perubahan dari sifat malas kepada rajin berusaha

ü  Tidak menghormati orang tua kepada

      menghormati orang tua

ü  Perubahan sikap dan tingkah laku negatif kepada

      yang positif

 

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

    nyatakan kepentingan pembukaan semula

    Kota Makkah oleh Nabi Muhammad s.a.w.

ü  Islam tersebar secara aman

ü  Agama menyembah berhala dihapuskan

ü  Kota Makkah menjadi kota suci umat Islam

ü  Kehidupan orang Islam menjadi aman damai

 

BAB 6 

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

v  Pada pendapat anda, apakah faktor yang

menyebabkan kerajaan Bani Umaiyah mencapai

kejayaan dalam pelbagai bidang.

ü  Berpandangan jauh

ü  Perancangan yang baik

ü  Kebijaksanaan pemerintahan

ü  Melaksanakan pembaharuan

 

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah bidang penterjemahan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

ü  Memelihara warisan ilmu daripada lenyap

ü  Mempertingkat kegiatan penyelidikan dan kajian

ü  Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya

      yang diterjemah ke dalam bahasa Arab

 

v  Mengikut pendapat anda, apakah peranan pihak kerajaan dalam memajukan bidang pendidikan  di negara kita?

ü  Memberi galakan berbentuk ganjaran

ü  Membina lebih banyak sekolah

ü  Membina perpustakaan yang lengkap

ü  Mewajibkan pendidikan

ü  Membina lebih banyak pusat pengajian tinggi

 

v  Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat keilmuan?

ü  Menubuhkan pusat-pusat pengajian tinggi

ü  Mewujudkan pusat penyelidikan ilmu

ü  Menjadikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia

ü  Perbanyakkan aktiviti penterjemahan

ü  Melahirkan ramai ilmuan tempatan

ü  Menyediakan lebih banyak perpustakaan

 

v  Sebagai rakyat Malaysia, apakah peranan anda bagi membentuk budaya keilmuan dan intelektual yang tinggi  di negara kita?

ü  Memelihara warisan ilmu daripada lenyap

ü  Menghargai ilmu pengetahuan

ü  Keterbukaan menerima ilmu daripada pelbagai

      sumber asing

ü  Meningkatkan mutu ilmu

ü  Membudayakan tabiat suka membaca

ü  Mengamalkan sikap cuba jaya

ü  Belajar bersunguh-sungguh

ü  Membuat inovasi / rekaan baru / bersikap inovatif

ü  Meningkatkan kemahiran berfikir

 

v  Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan Turki Uthmaniyah demi

    memperkukuhkan negara kita Malaysia.

ü  Mencintai tanah air

ü  Bertolenrasi / bertolak ansur

ü  Mewujudkan perpaduan kaum

ü  Melahirkan semangat patriotisme

ü  Menyertai pasukan sukarela / PLKN

 

v  Sekiranya anda seorang mubaligh yang menyebarkan Islam di Eropah pada abad ke-14 Masihi, apakah ciri-ciri yang mesti anda miliki bagi melaksanakan misi tersebut?

ü  Tabah semasa menghadapi cabaran

ü  Memiliki sifat siddiq / berkata benar

ü  Memiliki sifat amanah / dipercayai

ü  Memiliki sifat fatanah / bijaksana

ü  Kebolehan berkomunikasi dengan baik

 

v  Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang membawa kepada kejayaan dan kegemilangan sesebuah negara?

ü  Tegas

ü  Amanah

ü  Inovatif

ü  Menguasai teknologi moden dan terkini

ü  Optimis / berpandangan jauh / berfikiran positif

 

v  Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin, bagaimanakah anda dapat mengekalkan kegemilangan negara?

ü  Kepimpinan yang berwibawa

ü  Perpaduan dalam kalangan penduduk

ü  Dasar toleransi antara golongan pemerintah dan

      diperintah

ü  Kebijaksanaan pemerintah

ü  Meningkatkan kecemerlangan / kegemilangan ilmu

 

v  Kemunculan, perkembangan dan kejatuhan Islam dalam sejarah perkembangan tamadun manusia memberikan banyak pengajaran kepada kita hari ini. Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

ü  Sumbangan pemerintah juga sangat penting

ü  Mengajar kita bahawa perpaduan amat penting

ü  Sumbangan golongan cerdik pandai sangat penting

ü  Menekankan kemajuan politik seiring dengan

      perkembangan ilmu

ü  Menekankan kemajuan sosial seiring dengan

      perkembangan ilmu

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

    nyatakan faktor kelangsungan sesebuah tamadun.

ü  Menjaga keamanan

ü  Sumbangan golongan cerdik pandai

ü  Perpaduan penting untuk penerusan sesuatu

      ummah

ü  Kemampuan masyarakat menguasai segala bidang

      kehidupan

ü  Kompromi dan toleransi penting dalam sesebuah

      negara yang pelbagai kaum

ü  Peranan pemerintah penting untuk menentukan

     jatuh bangunnya sesebuah tamadaun

 

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

    bagaimanakah cara-cara kehidupan sosial

    yang dicadangkan oleh Islam?

ü  Berasaskan kecemerlangan individu bukan

      berasaskan keturunan

ü  Sifat berdisiplin sangat penting diamalkan bagi

      mengawal diri dan perasaan

ü  Setiap perlakuan manusia perlu mengikut landasan

      Islam yang telah ditetapkan

ü  Tidak ada perbezaan taraf antara seseorang

      individu dengan individu yang lain kecuali

      taqwa

 

v  Pada pendapat anda, bagaimanakah sesebuah

    kerajaan boleh mencapai kegemilangannya?

ü  Kemajuan ICT

ü  Rakyat yang taat setia

ü  Mempunyai teknologi

ü  Kemajuan dalam sains

 

BAB 8 

PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM             DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

v  Pada pendapat anda, mengapakah undang-

undang mengecualikan raja daripada sebarang   

hukuman?

ü  Melambangkan kedudukan raja

ü  Sultan sebagai kuasa tertinggi dalam kerajaan

 

v  Pada pendapat anda, bagaimanakah sistem

pendidikan boleh menjana perpaduan  

masyarakat Malaysia masa kini.

ü  Mempunyai satu bahasa kebangsaan

ü  Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

ü  Mewujudkan hubungan yang sihat antara kaum

ü  Memupuk perpaduan melalui sekolah wawasan

ü  Melalui penyeragaman kurikulum yang bercorak

      kebangsaan

v  Pada pendapat anda, apakah kepentingan

    undang-undang kepada sesebuah negara?

ü  Menjamin keamanan

ü  Mengekalkan perpaduan kaum

ü  Mengawal tingkah laku masyarakat

ü  Menjamin keharmonian hidup masyarakat

ü  Menentukan hukuman terhadap kesalahan yang

     dilakukan

 

v  Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kesan

kehadiran Islam  terhadap perkembangan

undang-undang di Tanah Melayu?

ü  Hukum Islam sebagai asas perundangan

ü  Mengembangkan undang-undang bertulis

ü  Undang-undang ditulis menggunakan tulisan jawi

ü  Terdapat hukum berpegang kepada hukum syarak

ü  Fasal-fasal dalam undang-undang menunjukkan

      kekuatan agama Islam

 

v  Pada pandangan anda, apakah kepentingan

    pendidikan dalam kehidupan

    masyarakat hari ini.

ü  Memajukan diri

ü  Pembangunan negara

ü  Selaras dengan ajaran agama

ü  Menjadi pemimpin berwibawa

ü  Mendapat peluang pekerjaan yang baik

 

v  Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah

unsur-unsur Islam mampu membawa negara    

ke arah kemajuan?

ü  Mentaati pemerintah

ü  Mementingkan perpaduan

ü  Memartabatkan ilmu pengetahuan

ü  Mengutamakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan

ü  Mementingkan keamanan / peperangan

ü  Kerjasama semua golongan masyarakat

 

v  Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri seorang

    pedagang yang berjaya?

ü  Amanah                             

ü  Berilmu

ü  Gigih

ü  Bertolak ansur

ü  Tidak menindas

 

 

 

 

 

v  Berdasarkan pemerhatian anda, apakah fungsi

    wang pada masa kini?

ü  Kuasa membeli

ü  Lambang status

ü  Keperluan hidup

ü  Keselesaan hidup

ü  Memenuhi kehendak

 

BAB 9 

PERKEMBANGAN DI EROPAH

v  Pada pandangan anda, apakah iktibar zaman gelap di Eropah kepada generasi muda hari ini?

ü  Memajukan ekonomi

ü  Perlu kreatif dan inovatif

ü  Perlukan kerajaan yang kukuh

ü  Mewujudkan kestabilan politik

ü  Perlu mementingkan ilmu pengetahuan

 

v  Pada pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka?

ü  Raja memiliki tanah secara mutlak

ü  Pentadbirannya dibantu oleh pembesar

ü  Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk

      ditadbir

ü  Pembesar mendapat naungan / tenaga dan cukai

      kepada raja

ü  Pembesar memberikan khidmat tenaga dan cukai

      kepada raja

ü  Golongan hamba memberi khidmat tenaga kepada

      golongan pembesar

ü  Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan

      golongan yang diperintah

 

v  Pada pendapat anda, bagaimanakah sesebuah

negara dapat mengelakkan kehidupan Zaman

Gelap di Eropah daripada berlaku.

ü  Menggalakkan kegiatan ilmu pengetahuan

ü  Membiayai kegiatan ilmu pengetahuan

ü  Mewujudkan pemerintahan pusat yang kuat

ü  Menubuhkan instituís pengajian tinggi seperti

      universiti secara meluas

ü  Memastikan keamanan dan kestabilan berlangsung

      dalam negara

ü  Meluaskan kegiatan ekonomi negara

ü  Memastikan sektor ekonomi meliputi pelbagai

     sektor / tidak bergantung kepada satu-satu

     pengeluaran sahaja

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

iktibar yang boleh diambi daripada

perkembangan pada Zaman Renaissance?

ü  Berani mempunyai sifat inkuiri

ü  Menggunakan minda sepenuhnya

ü  Kita harus meneroka ilmu pengetahuan

ü  Menekankan pemikiran logik dan saintifik

ü  Berani untuk meneroka perkara dan bidang baru

 

v  Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari

    daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan 
      masyarakat Eropah.

v  Pada pandangan anda, apakah iktibar yang

boleh diambil oleh generasi muda hari ini

daripada zaman penjelajahan dan penerokaan

Barat?

ü  Optimistik                                     

ü  Tidak mudah putus asa

ü  Membentuk keyakinan diri

ü  Meluaskan pengetahuan

ü  Sifat sanggup mengambil risiko

ü  Keberanian menghadapi cabaran

ü  Kepentingan penerokaan ilmu pengetahuan

ü  Semangat inkuiri yang tinggi untuk berjaya
 
Penulis: Che'Gu
 
 

7 条评论:

 1. cara cara melahirkan masyarakat beradaban(didikan agama miskin kuat)how to answer

  回复删除
 2. Jalaskan iktibar anda pelajari daripada peristiwa zaman gelap

  回复删除
 3. Jalaskan iktibar anda pelajari daripada peristiwa zaman gelap

  回复删除
 4. pada pendapat anda,apabila aspek penting yang menunjukkan kreativiti dan inovasi manusia dalam sesebuah tamadun.

  回复删除
 5. pada pendapat anda,apabila aspek penting yang menunjukkan kreativiti dan inovasi manusia dalam sesebuah tamadun.

  回复删除
 6. Adakah sikap toleransi perlu diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang mempunyai pegangan agama yang berlainan?Berikan pendapat dan hujah anda.

  回复删除
 7. Bagaimanakah negara kita boleh mencapai kegemilangan seperti zaman kesultanan melayu melaka?


  回复删除

欢迎留言^^